درباره ما

سلام.+

“خواستگاه سلام.+”

“سلام.+” مأموریتی دارد که فراتر از تعریف سلامت آن را تغییر دهد. ما از تفکرات جامع و چندبُعدی نسبت به سلامت پیروی می‌کنیم و به همین دلیل اینجا هستیم، تا به شما کمک کنیم دیدگاه جدیدی نسبت به بهزیستی و سلامت داشته باشید.

در “سلام.+” ما به دنبال شکوفایی در همه جنبه‌های سلامت هستیم. از سلامت فیزیکی تا روانی، اجتماعی، محیطی و ارتباطی، همه‌ی ابعاد سلامت در نگاهمان گنجانده شده‌اند. ما باور داریم که سلامت تنها از تندرستی جسمانی بیشتر است؛ این یک وجودیت چندبعدی است که تاثیراتش روی زندگی ما فراتر از حالت فیزیکی دارد.

هدف ما در “سلام.+” ارائه منابع، مقالات، ویدئوها و تجربیاتی است که به شما کمک کنند آگاهی بیشتری از چگونگی حفظ و بهبود سلامت خود داشته باشید. ما از تحلیل‌های عمیق، مطالب جذاب و منابع قابل اطمینان برای تأثیرگذاری بر زندگی شما استفاده می‌کنیم.

از اینکه شما را در مسیر بهبود سلامت همراهی می‌کنیم و به اشتراک گذاری دیدگاه‌های جدید درباره سلامت با شما، خوشحالیم. به عنوان یک جامعه، می‌خواهیم با هم سلامت را به یک تجربه فراگیر و شادابی مستدام تبدیل کنیم.

با ارزوی سلامت و بهبودی برای همه،

تیم “سلام.+”

Green staircase at Western University, London, Canada