تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه در تهران | Protest rally in front of the French Embassy in Tehran

شرمت باد ماکرون

برگزاری تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه در تهران، در تاریخ ۸ آبان ۹۹، با شعار «شرمت باد مکرون»


Holding a protest rally in front of the French Embassy in Tehran, on November 29, 2020, with the slogan “Shame on Macron