همدلی

به مناسبت میلاد پیامبر به کمک زندانیانی بروید که به خاطر بدهی های اندکی به زندان افتاده اند.سعی کنید با جمع کردن هزینه مورد نظر آنها را در این روز عزیز به آغوش خانواده خود بازگردانید